El col·legi és un espai de creixement, de trobada, d’aprenentatge, de descobriment personal, de coneixement dels altres i del món. El col·legi és un lloc privilegiat per a aprendre a conviure.
Hui en dia es vinculen molt les actituds “d’acossar”, “violència”, ”fracàs escolar” a la realitat escolar. Però aquells que creiem en l’ensenyança, sabem que la nostra tasca és treballar per la “motivació”, per la “comunicació” i per encabotar-nos en projectes que ajuden a aprendre, perquè els alumnes maduren en un ambient de sana convivència. I nosaltres, los majors, com a part de la comunitat educativa (titularitat, equip directiu, professors, departament d’orientació i pares) haurem d’anar exercint la nostra missió de ser aprenents, executors i mestres, assumint els desafiament que ens envolta, amb una gran dosis de respecte, de diàleg i de sana convivència.

La família i el col·legi tenen molt a  dir-se per a portar conjuntament la tasca educativa. Que els pares  s’impliquen en la vida del col·legi és més que signar el butlletí de notes, i pagar les quotes de l’Associació de Pares. Sense la família, el col·legi no serà mai una vertadera comunitat educativa, per molt que ho posem en l’Ideari i en el Projecte Educatiu. Els valors de la vida familiar (la relació entre la parella, la relació amb els fills, el projecte de vida familiar, la seua participació en l’activitat escolar...) ajudaran a realitzar les accions educatives. La família i el col·legi no són móns distints sinó que els dos han de col·laborar en el creixement de les persones. Raó per la qual, tots els passos que donem en aquest sentit faran bé a tots.

És d’agrair tot l’esforç que des de tots els àmbits de la comunitat educativa s’estan portant a termini: la formació dels professors per a millorar la qualitat pedagògica; i la integració de les famílies al centre educatiu, tal i com es constata en la participació de molts pares, i en les accions que l’Associació de Pares està promovent.

Haurem d’anar buscant un estil de vida des de la creativitat, l’acollida, i el respecte, tenint cura dels espais d’aprenentatge, de trobada, de diáleg i celebració que ens porten a una qualitat educativa. Si els professors, els pares, i el personal no docent ens entestem, les aules, els patis, els corredors i el menjador serà llocs de convivència i d’educació, que afavoriran el desenvolupament personal dels alumnes.

Que posem pocs objectius, però bons i avaluables, i a treballar per una educació en valors humans i cristians. I que tinguem cura al màxim de les relacions entre professors i alumnes, les relacions entre els alumnes y les relacions amb les famílies.

 

El nostre col·legi “Francisco Llopis” és un Col·legi Diocesà, la titularitat del qual l’ostenta l’Arquebisbat de València a través de la Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora.

Amb el desig de donar una ensenyança catòlica, pels anys 40 naixen els primers col·legis diocesans en las barriades de València més desfavorides, gràcies a l’empenta d’un bon número de sacerdots. Després es van anar  creant la resta en la nostra diòcesis per pàrrocs o per acompliment de la voluntat dels fundadors.

En el nostre cas es fonen dos realitats: la titularitat que li vingué a la Parròquia per part de la Germanor de Llauradors (Antigua Camera Agrària) i per la Testamentària de D. Francisco Llopis, en un clar interès per garantir l’educació catòlica en la ciutat. Tenim un col·legi, doncs, d’iniciativa social per a oferir als pares la possibilitat d’optar per un tipus d’educació d’acord a les seues conviccions.

En l’actualitat tenim Educació Infantil 1er. i 2on. cicle, Educació Primària, Educació Secundària (E.S.O.) i Batxillerat des de el curs 2007-2008.

L’activitat docent que es realitza en el Col·legi és una activitat pròpia de parròquia amb la col·laboració de la Fundació “Francisco Llopis”, essent la Parròquia la responsable de l’activitat que es desenvolupa en el Col·legi, sota la supervisió i recolzament de l’Arquebisbat de València.
El nostre col·legi està concertat a partir d’infantil 3 anys. Existeix un reconeixement explícit per part de l’Administració que tots els Col·legis diocesans són d’iniciativa social, reconeixent així el dret dels pares a quin tipus d’educació volen per als seus fills, emparat per la Constitució Espanyola.

Conscient l’Arquebisbat de la importància de l’Educació Catòlica, i de l’elevat número de Col·legis Diocesans, es creà, dins de la comissió d’Ensenyança la “Fundació San Vicente Màrtir”, dedicada al servei dels Col·legis, per a unificar criteris i canalitzar ajudes. Al servei dels Col·legis Diocesans ofereix: gestions laborals, assumptes jurídics, ajudes de formació i de funcionament dels Centres, etc. Els concerts de tots els Col·legis Diocesans amb l’Administració Educativa, els porta conjuntament l’Arquebisbat.

 

Titular del Centre.