El Col·legi “Francisco Llopis” del qual és titular la Parròquia de l'Assumpció de Llíria, és una obra eclesial d'educació cristiana. Ens identifiquem amb la missió de l'Església i la seua presència en el camp educatiu, promovent l'educació integral de la persona.

Pretenem que el Col·legi siga una comunitat humana en què jóvens d'origen i condicions diferents puguen educar-se uns junt amb altres en la comprensió i ajuda mútua, acceptant plenament els valors que fan possible una societat més justa i més humana, és la nostra intenció formar els jóvens en un clima d'obertura.

Per a poder realitzar esta missió és necessari que este Ideari siga conegut i acceptat per tota la Comunitat Educativa:

 • Pels Pares, amb un coneixement i una acceptació responsable d'este document.
 • Pels Professors i personal d'administració i servicis, adoptant una actitud d'acceptació i respecte tal que la seua actuació tinga sentit i coherència amb el caràcter propi del Centre.
 • Pels alumnes, en la mesura que la seua edat i maduresa ho vaja permetent.

IDENTITAT CATÒLICA

 1. En la nostra labor educativa, formem els alumnes en una concepció cristiana de la vida i de l'home, en el progrés i transmissió de la cultura i en la transformació de la societat, d'acord amb el missatge de salvació.
 2. Un dels nostres objectius és preparar els alumnes perquè puguen arribar a una adhesió personal, lliure i explícita a la fe cristiana en l'Església. Per a això, les condicions més idònies per a l'educació de la fe són:
  • L'orientació de la cultura d'acord amb una concepció cristiana del món, de la vida i de l'home.
  • La programació i realització de la catequesi progressiva de la Paraula de Déu en el respecte de la llibertat i del diàleg.
  • LLa formació de persones que puguen arribar a ser adultes en la fe.
  • El foment del sentit de la responsabilitat apostòlica.
  • La continuïtat en la seua formació i la seua inserció en els grups cristians.
  • El cultiu d'un sentit social, per l'obertura a les necessitats humanes.
 3. La consecució d'estos objectius ens impulsa a afavorir la personalització de la fe per mitjà de:
  • El diàleg entre la fe i la cultura a través de les programacions de les distintes matèries.
  • Les classes de Religió, impartides amb la major qualitat possible dins de l'horari escolar.
  • Les pràctiques religioses en les dates significatives de l'any litúrgic, dins de l'horari escolar en plena llibertat responsable segons la seua edat i maduració.
  • La participació en accions que expressen solidaritat amb els més necessitats.
 4. A fi d'animar i coordinar tota l'activitat pastoral, existix en el Col·legi el Departament de Pastoral.
 5. Orientem els nostres alumnes perquè, segons les seues aptituds, puguen respondre professionalment amb eficàcia a les necessitats de la Societat actual i comprometre's com a cristians en el servici als altres.

VALORS I PRINCIPIS EDUCATIUS

 1. La nostra acció educativa té com a objectiu principal l'educació progressiva i integral de la persona en tots els seus aspectes.
 2. En una societat plural i canviant, els alumnes han de formar-se en valors com: El sentit de la llibertat i responsabilitat.
  • El sentit de la llibertat i responsabilitat.
  • El cultiu de la interioritat.
  • L'amor a la veritat.
  • La capacitat de discerniment i de crítica.
  • El respecte mutu.
  • L'esperit de col·laboració i de servici.
  • L'alegria i l'esperança en el futur, amb un sentit solidari de tots els hòmens.
 3. L'esforç seriós i continuat en el compliment del treball professional i en el servici dins de la Comunitat Educativa. És deure de justícia amb la societat i de col·laboració en l'obra creadora de Déu.
 4. Volem formar persones i comunitats que treballen per una Societat més justa i més fraterna. Per això hem d'afavorir:
  • El respecte a les exigències i formes de convivència de les persones, grups i pobles.
  • El diàleg.
  • L'acceptació realista de l'originalitat i límits de cada u.
  • L'esperit de solidaritat.
  • La justícia.
  • L'amor fratern.
 5. Per a aconseguir una verdadera integració fomentarem la comunicació cristiana de béns, afavorint als més necessitats.
 6. Formem en els valors d'igualtat, justícia i pau entre els hòmens, preparant els nostres alumnes per a un compromís sociopolític segons les diferents i legítimes opcions, però ens mantenim al marge de tot partidisme polític.
 7. Reconeixem i cultivem els valors del context sociocultural en el que estem encarnats, i ens integrem en la comunitat local.
 8. Els estímuls emprats en l'educació sent importants usarem els que impliquen afavorir la formació de la solidaritat i evitarem els que impliquen individualisme i esperit competitiu; els que signifiquen menyspreu a la persona; exaltació egoista de l'individu per damunt del bé comú i de la dimensió social de la persona; la ridiculització d'actituds; l'admissió indiscriminada de suposats valors de la societat consumista i tot allò que porte a justificar el triomf per damunt de tot.

COMUNITAT EDUCATIVA

A)Trets identificadors

 1. La construcció de la Comunitat Educativa requerix l'aportació coordinada de pares, professors, alumnes, personal d'administració i servicis i representants de l'entitat titular.
 2. Tots es responsabilitzen del bon funcionament de la Comunitat Educativa buscant junts el bé comú d'acord amb els principis d'este document i participant en les activitats del Centre i en els òrgans col·legiats de govern establits.

B)Descripció

 1. L'alumne/a del Centre és el subjecte principal de la nostra acció educadora. Totes les activitats estan encaminades a la consecució de la seua formació integral. Segons la seua edat i grau de maduresa, fomentarem la seua implicació en la vida, activitats i òrgans de participació del Centre. Constituïxen deures bàsics dels alumnes la seua dedicació a l'estudi i la seua adaptació a les normes i exigències de la convivència.
 2. Els professors, i en particular els professors-tutors, exercixen una funció que té gran influència educativa. D'ací es deriven exigències de professionalitat, competència acadèmica i exemplaritat de vida. Reconeixem als professors el dret a l'exercici de la llibertat de càtedra dins dels límits donats per les característiques específiques del nivell educatiu en què impartixen la seua ensenyança i pel respecte a l'Ideari. S'integren activament en la missió i vida del Col·legi a través de la seua dedicació personal i dels diversos òrgans de participació.
 3. Els pares són els primers i principals responsables de l'educació dels seus fills. Els correspon el dret de triar el tipus d'educació que desitgen per a estos. Deuen mantindre un estret contacte amb el Col·legi. El coneixement i acceptació del present Ideari porta amb si:
  • Atenció a les seues peticions de formació, orientació i ajuda per a poder realitzar, cada vegada millor, la seua pròpia tasca d'educadors en la família.
  • La col·laboració en el funcionament del Col·legi a través dels òrgans de participació.
 4. El personal d'administració i servicis col·labora de manera solidària en la marxa del Centre i participa en els òrgans de govern a través dels seus representants.
 5. L'entitat titular té la missió de garantir la fidelitat a l'esperit propi i complir les funcions que li signa la legislació vigent.

C)Organs de participació

 1. En ells estan representats els estaments de la Comunitat Educativa. La seua funció és promoure la participació i col·laboració de quants integren la comunitat col·legial, respectant les funcions específiques dels distints membres. En la seua actuació deuen tindre sempre en compte:
  • El caràcter propi definit en este document.
  • La qualitat de l'atenció educativa per als alumnes.
  • Tots es comprometen a ajudar-se els uns als altres en el seu creixement humà i cristià junts en la realització lleial i progressiva dels objectius proposats.

CONCLUSIÓ

 1. El caràcter propi del Col·legi “Francisco Llopis Latorre” expressa la seua raó de ser: La presència i testimoni de l'Església a través de la Comunitat Educativa en el camp de la cultura i al servici de la persona per a obrir-la als valors humans i penetrar-la de l'esperit evangèlic de llibertat i amor, integrant-la en el procés d'humanització de la societat.