La direcció, organització i desenvolupament de les activitats docents i educatives del Col·legi “Francisco Llopis” corresponen a la direcció del Centre, que vetla perquè tots (pares, alumnat, personal docent i servicis) mantinguen els principis que en els seus aspectes fonamentals es resumixen en el PROJECTE EDUCATIU.

El Col·legi “Francisco Llopis” promou els mitjans necessaris perquè tots aquells que integren el Centre, de conformitat amb els drets que els reconeix la legislació vigent, mantinguen una actitud de col·laboració amb els objectius educatius del Col·legi.
L'exercici de les seues diverses competències, iniciatives i responsabilitats, es complementa harmònicament i solidàriament, en servici de cada persona, de les famílies, del Centre educatiu i de tota la societat.

 

ÒRGANS DE GOVERN

Consell de direcció

És l'òrgan col·legiat de Direcció i Gestió del Centre sense perjuí de les competències assignades a altres Òrgans de Govern. Està compost pels membres següents:

 

TITULAR- En Vicente Miguel Cerezo Rubio.

titular@colegiofranciscollopis.com

 

DIRECTORA INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDARIA I BATXILLERAT- Concepción Alonso Galduf.

El seu horari d'atenció a les famílies és, tots els dies de 8,30 a 10,30 hores.

colegio@colegiofranciscollopis.com

direccion@colegiofranciscollopis.com

 

CAP D'ESTUDIS INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDARIA I BATXILLERAT -Lourdes Peña López
El seu horari d'atenció a les famílies és, Dilluns, Dimecres i Divendres de 9 a 11 hores.

jefaturaestudios@colegiofranciscollopis.com

 

SECRETARI - Miguel Feltrer Montero
Atén els dilluns, dimecres i dijous de 9,15 a 11 i divendres de 15 a 17.

secretaria@colegiofranciscollopis.com

 

CAP DEPARTAMENT DE PASTORAL - Rosana Gutiérrez Tapia

Concertar cita telefonant al 96 279 25 85

pastoral@colegiofranciscollopis.com

 

CAP DEPARTAMENT CIENTÍFIC-TÈCNIC - Jose Miguel Maicas Prats

Concertar cita telefonant al 96 279 25 85

ciencias@colegiofranciscollopis.com

 

CAP DEPARTAMENT DE SOCIOLINGÜISTICA - Laura Romero León

Concertar cita telefonant al 96 279 25 85

letras@colegiofranciscollopis.com

 

CAP DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ - Ana Millán Trujillo.

Concertar cita telefonant al 96 279 25 85

orientacion@colegiofranciscollopis.com

 

Consell Escolar

El Consell Escolar és un òrgan col·legiat de govern, i màxim òrgan de participació de tota la comunitat educativa.
Està format per: el Titular o tres representants de la titularitat del Centre, el Director, quatre representants del Professorat dels nivells concertats, quatre representants dels pares dels nivells concertats, dos representants de l'alumnat ( a partir del primer cicle d'ESO ) i un representant del personal d'administració i servicis.
Les seues competències i àmbits d'actuació estan regulats per la normativa vigent.